အ​ေကာင္​့ဝင္​ရန္​

လတ္တေလာေမးထားေသာေမးခြန္းမ်ား

  • အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား
  • ၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းျခင္း
  • ေၾကာ္ျငာမ်ားအား စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
  • မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္
  • ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း
  • ျငင္းပယ္ရေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား

ipivi.com သည္ ဘာလဲ။

ipivi.com သည္ ေၾကာ္ျငာမ်ားစုစည္းထားေသာ အခမဲ့၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ipivi.com တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ျပီး သင္၏ကိုယ္ပိုင္ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ေၾကာ္ျငာႏိုင္ပါသည္။

ipivi.com တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ စာရင္းသြင္းသင့္သနည္း။

သင္သည္ စာရင္းသြင္းျပီးပါက ေရာင္းသူ၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား သင္၏အၾကိဳက္ဆံုးစာရင္းထဲသို႕သိမ္းထားႏိုင္ျခင္း၊ အေရးၾကီးေသာ အသိေပးခ်က္မ်ားရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သင့္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။

ipivi.com သည္အခမဲ့ျဖစ္ပါသလား။

ကိုယ္ပိုင္တစ္ဦးတည္းသံုးေသာသူမ်ားအတြက္ လံုး၀အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာစကားအား ipivi.com တြင္ မည္ကဲ့သို႕ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသနည္း။

၀က္ဘ္ဆိုက္ေအာက္ဆံုးအထိသြားကာ သင္ေျပာင္းလဲခ်င္ေသာ ဘာသာစကား (ျမန္မာ သို႕မဟုတ္ အဂၤလိပ္) အားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

 

ipivi.com ကို လံုျခံဳစြာမည္သို႕ အသံုးျပဳရမည္နည္း။

ကၽြနု္ပ္တို႕၏အသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုးကို လံုျခံဳမွဳေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေလးထားပါသည္။ *လံုျခံဳမွဳဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား* မ်ားအားအျပည့္အဝလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါက သင္သည္ အခ်က္အလက္ခိုးယူခံရမွဳမ်ားအား အလြယ္တကူေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းျခင္း

ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား မည္ကဲ့သို႕၀ယ္ယူႏိုင္ပါသနည္း။

ေရွးဦးစြာ သင္အလိုရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းအားမွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ ကုန္ပစၥည္းအမည္ သို႕မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာေခါင္းစဥ္စသည္တို႕ကို ေၾကာ္ျငာရွာေဖြရန္ဆုိေသာ ေနရာတြင္ရိုက္ထည့္ပါ။ ျပီးလွ်င္ သင္၏တည္ေနရာကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ “ရွာေဖြရန္” ကုိႏွိပ္ျပီး သင္အလိုရွိေသာကုန္ပစၥည္းအား ေရြးခ်ယ္ကာ ေရာင္းခ်သူႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

 

ကိုယ္ပိုင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား မည္ကဲ့သို႕ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသနည္း။

၀က္ဘ္ဆိုက္၏ ညာဘက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာ “အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ” ခလုတ္အားႏွိပ္ကာ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ တည္ေနရာကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ပါ။ ကုန္ပစၥည္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုတို႕ျဖည့္ပါ။ သင္ ေရာင္းခ်လိုေသာကုန္ပစၥည္းအား လွ်င္ျမန္စြာေရာင္းထြက္ေစရန္ ကုန္ပစၥည္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏွဳန္း သာမက ကုန္ပစၥည္း၏ပံုမ်ားကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမွ်အေသးစိတ္ျဖည့္စြက္ေပးပါ။ ထိုအခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ျပီးလွ်င္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္တြင္ ေၾကာ္ျငာအားျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားမွျမင္ေတြ႕ရန္မွာမူ အကဲျဖတ္စီစစ္ေရးအဖြဲ႕မွအတည္ျပဳျပီးမွသာ သင္၏ေၾကာ္ျငာအား အျခားသူမ်ားမွ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

ကၽြန္ုပ္မွ ပစၥည္း၀ယ္ယူလိုပါက ေရာင္းခ်လိုသူအား မည္ကဲ့သို႕ဆက္သြယ္ရမည္နည္း။

ေၾကာ္ျငာစာမ်က္ႏွာတြင္ ေရာင္းခ်သူ၏အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေနရာတစ္ခုရွိပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ ဆက္သြယ္ရန္နည္းလမ္းကိုေရြးခ်ယ္ကာ သက္ဆိုင္ရာခလုတ္အားႏွိပ္ပါ။ သင္သည္ ေရာင္းခ်သူအား ဖုန္းမွေသာ္လည္းေကာင္း သို႕မဟုတ္ ipivi chat မွေသာ္လည္းေကာင္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

 

ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႕ ပိုက္ဆံေပးေခ်ရမည္နည္း။

ထိုအရာသည္ သင့္စိတ္တုိင္းက်ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ေရာင္းခ်သူႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ညွိႏွိဳင္းကာ ပိုက္ဆံေပးေခ်ႏို္င္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ၀ယ္ယူသူမွ ပိုက္ဆံမည္သို႕ေပးေခ်ရမည္နည္း။

သင္သည္ ၀ယ္ယူသူႏွင့္ တုိက္ရိုက္ညိွႏိွဳင္းကာ ပိုက္ဆံေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာမ်ားအား စီမံခန္႕ခြဲျခင္း

ေၾကာ္ျငာဘာလို႔ ပိတ္ခံရတာလဲ

သင့္ေၾကာ္ျငာသည္ ေၾကာ္ျငာတင္သြင္းမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းတစ္စံုတစ္ခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းတားျမစ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းပါရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္နုိင္သည္။ သင့္ေၾကာ္ျငာကို အရင္ဆန္းစစ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္မွ မွားယြင္းပိတ္ပင္ခံရသည္ဟု သံသယရွိလာပါက ကြ်န္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္ ads ကို ေရာင္းအားျမွင့္ရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားရွိပါသလား။

ယခုေလာေလာဆယ္ ဤကဲ့သို႕ဝန္ေဆာင္မွဳမရွိေသးေသာ္လည္း သိပ္မၾကာမွီတြင္ရရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ၾကိဳးစားေနပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားရရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႕မွထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ကၽြနု္ပ္၏ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား မည္သို႕ျပင္ဆင္နိုင္ပါသနည္း။

သင္၏ ကို္ယ္ပိုင္အေကာင့္သို႕သြားပါ။ ထုိေနရာတြင္ သင္၏ေၾကာ္ျငာမ်ားစာရင္းကိုေတြ႕ရွိပါလိမ့္မည္။ သင္ျပင္ဆင္လိုေသာ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုအားေရြးခ်ယ္ကာ “ျပင္မည္။” ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။ တစ္ခုသတိျပဳရန္မွာ အကဲျဖတ္စီစစ္ေရးအဖြဲ႕မွစီစစ္ေနမွဳေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မွဳအတည္ျဖစ္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာႏိုင္ပါသည္။

 

ကၽြနု္ပ္၏ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား မည္သို႕ျပင္ဆင္နိုင္ပါသနည္း။

သင္၏ ကို္ယ္ပိုင္အေကာင့္သို႕သြားပါ။ ထုိေနရာတြင္ သင္၏ေၾကာ္ျငာမ်ားစာရင္းကိုေတြ႕ရွိပါလိမ့္မည္။ သင္ျပင္ဆင္လိုေသာ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုအားေရြးခ်ယ္ကာ “ျပင္မည္။” ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။ တစ္ခုသတိျပဳရန္မွာ အကဲျဖတ္စီစစ္ေရးအဖြဲ႕မွစီစစ္ေနမွဳေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မွဳအတည္ျဖစ္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာႏိုင္ပါသည္။

ipivi.com တြက္ ကၽြနု္ပ္၏ ေၾကာ္ျငာအားအခ်ိန္မည္မွ်ၾကာေအာင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသနည္း။

သင္၏ေၾကာ္ျငာအား ရက္ေပါင္း ၃၀ ၾကာေအာင္လႊင့္တင္ထားမည္ျဖစ္သည္။ လႊင့္တင္မွဳသက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားပါကလည္း သက္တမ္းထပ္တိုးႏိုင္ပါသည္။ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမွီ ၅ ရက္အလိုတြင္ အသိေပးခ်က္အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ သင့္ထံေပးပို႕မည္ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရန္ ရက္မည္မွ်လိုေသးသည္ကိုလည္း ကျွနု်ပ်၏ကြော်ငြာများ အပိုင္းတြင္ရွိေသာ အခ်ိန္ဇယားတြင္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းထြက္သြားလွ်င္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ မေၾကာ္ျငာခ်င္ေတာ့လွ်င္ျဖစ္ေစ သင့္ေၾကာ္ျငာအား ျပီးဆံုးေသာအဆင့္သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ အျခားသူမ်ားမွ သင့္ေၾကာ္ျငာအား ျမင္ရေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

 

 

ကိုယ္ပိုင္ ေၾကာ္ျငာအား မည္သို႕ဖ်က္ႏိုင္ပါသနည္။

သင့္ေၾကာ္ျငာအား အခ်ိန္မေရြး သင္ကိုယ္တုိင္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္ထဲရွိ “ကျွနု်ပ်၏ကြော်ငြာများ” သို႕သြားကာ အမွိဳက္ပံုးပံု ခလုတ္၍ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာအား ေဖ့စ္ဘုတ္ သို႕မဟုတ္ အျခားလူမွဳကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေ၀မွ်ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလား။

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကာ္ျငာစာမ်က္ႏွာသို႕သြားကာ ေၾကာ္ျငာအေၾကာင္းအရာမ်ားေအာက္တြင္ “Share” ခလုတ္အားေတြ႕ရွိမည္ျဖစ္သည္။

 

 

ကၽြန္ုပ္၏ ေၾကာ္ျငာအား လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ၾကည့္ျပီးသလဲဆိုသည္ကို မည္သို႕သိရွိႏိုင္ပါသနည္း။

သင့္ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္သို႕သြားကာ “ကျွနု်ပ်၏ကြော်ငြာများ” အပိုင္းတြင္ မ်က္လံုးပံု၏ ေဘးဘက္၌ ၾကည့္ရွဳျပီးသူအေရအတြက္ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

 

ထုတ္ေ၀ျခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား မည္သည့္ေနရာတြင္ၾကည့္ရွဳၽႏိုင္ပါသနည္း။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလင့္ခ္မ်ားကိုၾကည့္ရန္ စာမ်က္ႏွာေအာက္ဆံုးသို႔သြားပါ။

မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္

အေကာင့္ဘာလို႔ ေလာ့က်တာလဲ

သင့္အေကာင့္ပိတ္ခံရျခင္းသည္ အျခားသံုးစြဲသူမ်ားထံမွတိုင္ၾကားခံရျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထပ္ကာတလဲလဲခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္   ipivi.comတြင္မည္သည့္ေၾကာ္ျငာမွ် တင္ခြင့္မရွိေတာ့ပါ။

ipivi.com တြင္ မည္ကဲ့သို႕ မွတ္ပံုတင္ကာ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္တစ္ခုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း။

အေကာင့္ျပဳလုပ္ရန္ “အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္” ခလုပ္အားႏွိပ္ကာ သင့္အမည္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္တို႕ကိုျဖည့္ကာ “အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္” ဟူေသာခလုပ္အားႏွိပ္ပါ။

ေၾကာ္ျငာတစ္ခုအား မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳလုပ္ပဲ တင္ႏိုင္ပါသလား။

သင့္ေၾကာ္ျငာကို ထုတ္လႊင့္ရန္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔လိုပါသည္။

ipivi.com ကို မွတ္ပံုမတင္ပဲ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသလား။

အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိပဲ ေၾကာ္ျငာမ်ားအားၾကည့္ရွဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ားအျပား (ဥပမာ။ စကားေျပာဆက္သြယ္ျခင္း) စသည္တို႕ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ကၽြနု္ပ္၏ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႕ေျပာင္းနိုင္သနည္း။

သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္၏ “ခ်ိန္ညွိရန္” ကိုႏွိပ္ကာ “ဆက္​သြယ္​ရန္​လိပ္​စာ” ေနရာတြင္ သင့္အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္တို႕အား ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ သင့္အမည္ သို႕မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္အား ေျပာင္းျပီးပါက “တင္သြင္းရန္” ခလုပ္ကိုႏွိပ္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

လွ်ိ႕၀ွက္နံပါတ္အား မည္သို႕ေျပာင္းႏိုင္ပါသနည္း။

သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္သြားကာ “ခ်ိန္ညွိရန္” ႏွိပ္၍  “လွ်ို႕၀ွက္နံပါတ္ေျပာင္းမည္” ေနရာတြင္ သင္၏လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္အား ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္။ သင္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္အသစ္အား ႏွစ္ၾကိမ္ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္  “တင္သြင္းရန္” ခလုပ္အားႏွိပ္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း

ipivi.com တြင္ ရွာလိုေသာကုန္ပစၥည္းအား မည္သို႕ရွာေဖြႏိုင္ပါသနည္း။

သင္၏ ျမိဳ႕ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေရြးခ်ယ္ကာ ကုန္ပစၥည္းအမည္ သို႕မဟုတ္ တံဆိပ္ သို႕မဟုတ္ ေမာ္ဒယ္ စသည့္တစ္ခုခုအားျဖည့္သြင္းျပီး “ရွာေဖြရန္” ခလုပ္ကိုႏွိပ္ကာ ရွာေဖြႏိုင္သကဲ့သို႕ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကိုသာေရြးခ်ယ္ျပီးလည္း ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ေစ်းႏွဳန္း သို႕မဟုတ္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ စစ္ထုတ္ရွာေဖြႏိုင္ပါသလား။

ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။  သင္သည္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ေစ်းႏွုန္းအလိုက္ သို႕မဟုတ္ ဖန္းတီးခဲ့သည့္ ေန႕အလိုက္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။  ထို႕အျပင္ မ်ားမၾကာမွီ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားစြာျဖင့္လည္း ရွာေဖြႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

ေၾကာ္ျငာတစ္ခုျပဳလုပ္ျပီးေသာအခါ ရက္စြဲအားမည္သည့္ေနရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသနည္း။

ရက္စြဲကို ေၾကာ္ျငာအေၾကာင္းအရာတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

 

 

ေၾကာ္ျငာအား အၾကိဳက္ဆံုးစာရင္းထဲ မည္ကဲ့သို႕ထည့္ႏိုင္ပါသနည္း။

အၾကိဳက္ဆံုးစာရင္းထဲသို႕ ထည့္သြင္းရန္ အသည္းပံုအားႏွိပ္ျပီး ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္။ ေရာင္းခ်သူမွ ထိုသို႕အၾကိဳက္ဆံုးစာရင္းထဲသို႕ ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းကို သိမည္မဟုတ္ေပ။

အၾကိဳက္ဆံုးစာရင္းထဲမွ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား မည္သို႕ၾကည့္ရွဳနိုင္ပါသနည္း။

အၾကိဳက္ဆံုးစာရင္းထဲရွိ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ၾကည့္ရွဳရန္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္သို႕သြားကာ “နှစ်သက်သောကြော်ငြာများ” ခလုပ္ကိုႏွိပ္၍ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

 

 

ipivi.com တြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ ေၾကာ္ျငာေတြ႕ရွိပါက မည္သို႕ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း။

ေၾကာ္ျငာစာမ်က္ႏွာ၏ ေၾကာ္ျငာအေၾကာင္းအရာေအာက္တြင္ “အစီရင္ခံသည္” ခလုပ္ကိုႏွိပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုအား တိုင္ၾကားေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္တိုင္ၾကားရသည္ကို ထည့္သြင္းေပးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕မွ သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္အား စီစစ္ျပီး သင့္ေတာ္ေသာ အေရးယူမွဳျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

 

ျငင္းပယ္ရေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

မူရင္​းပံုမ်ားမဟုတ္​ပါ။

သင့္စာရင္းအတြင္းသို႔ ေပါင္းထည့္ခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အျခားသံုးစြဲသူမ်ား၏ ေၾကာ္ျငာအတြင္း သံုးစြဲထားသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ရွိထားပါသည္ သို႔မဟုတ္ ၎ဓာတ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္မွ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေၾကာ္ျငာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိစစ္ထိန္းသိမ္းေပးသူမ်ားထံမွ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ အၾကံျပဳပါသည္။
ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ယူၿပီးလွ်င္ ေၾကာ္ျငာတည္းျဖတ္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္၍ ထိုဓာတ္ပံုမ်ားကို သင့္စာရင္းအတြင္းသို႔ ေပါင္းထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေၾကာ္ျငာကို တဖန္ ျဖန္႔ခ်ိပါ။

အရည္​အ​ေသြးမ​ေကာင္​း​ေသာပံုမ်ား

သင္တင္သြင္းထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ ညံ့ဖ်င္းလြန္းေနပါသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ႐ုပ္ပံုအတြင္းရွိ အရာဝတၳဳကို ခြဲျခားေရြးခ်ယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း၏ အေျခအေနႏွင့္ ၎၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ခြဲျခားႏိုင္ရန္အတြက္ ခက္ခဲမႈရွိႏိုင္သည္။

သင့္ကင္မရာအတြင္းရွိ ႐ုပ္ပံုအရည္အေသြးကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီး ပစၥည္းကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ေစကာမူ ႐ုပ္ပံုအရည္အေသြးသည္ ဆက္လက္နိမ့္က်ေနလွ်င္ ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ယူရန္အတြက္ အျခားစမတ္ဖုန္းတစ္လံုး သို႔မဟုတ္ ကင္မရာတစ္လံုးကို အသံုးျပဳပါ။

​ေစ်းသက္​သာဖြယ္​ရိွ​ေသာ

သင့္ေၾကာ္ျငာအတြင္းရွိ ပစၥည္းေစ်းနႈန္းသည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေလ်ာ့နည္းလြန္းသည္။ သင့္အား အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းေပၚရွိ အျခားသံုးစြဲသူမ်ားက လိမ္ညာလွည့္ျဖားသူ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းအတုေရာင္းခ်သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ဆက္ဆံျခင္းကို ခံရႏိုင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Swapix အတြင္းရွိ လိမ္ညာလွည့္ျဖားသူ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းအတုေရာင္းခ်သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေနၾကသျဖင့္ ၎သည္ လိမ္ညာလွည့္ျဖားသည့္ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ သင့္ကို ပိတ္ဆို႔မည္ျဖစ္သည္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေစ်းနႈန္းသည္ သင္အမွန္တကယ္ေတာင္းဆိုသည့္ ေစ်းနႈန္းျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူအေထာက္အပံ့ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေစလိုပါသည္။

မကိုက္​ညီ​ေသာ​ေဖာ္​ျပခ်က္​

ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ေၾကာ္ျငာေခါင္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းထားေသာဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိပါ။ ၎သည္ နားလည္မႈလႊဲမွားျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ရွင္းလင္းေရရာမႈမရွိသည့္အတြက္ သင့္စာရင္းအား ဝယ္ယူသူမ်ားမွ လစ္လ်ဴျပဳျခင္းကို ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။

သင့္ေၾကာ္ျငာကို ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ၿပီး က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လံုသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကို ေရးသား၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျဖန္႔ခ်ိပါ။

မကိုက္​ညီ​ေသာပံုမ်ား

တင္သြင္းထားေသာဓာတ္ပံုမ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာေဖာ္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိပါ။ ၎သည္ နားလည္မႈလႊဲမွားျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ေရာင္းခ်မည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ဝယ္ယူသူမ်ားက မေတြ႕ျမင္ႏိုင္သျဖင့္ သင့္စာရင္းအား ဝယ္ယူသူမ်ားမွ လစ္လ်ဴျပဳျခင္းကို ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။
သင့္ေၾကာ္ျငာအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိစစ္ထိန္းသိမ္းေပးသူမ်ားထံမွ ပယ္ခ်ျခင္းကို မခံရေစရန္ ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ယူၿပီးလွ်င္ ေၾကာ္ျငာကို တဖန္ ျဖန္႔ခ်ိပါ။

မွား​ေသာ​ေခါင္​းစဥ္​

ေၾကာ္ျငာေခါင္းစဥ္သည္ ေၾကာ္ျငာေဖာ္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းထားေသာဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိပါ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျဖန္႔ခ်ိမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။ ေခါင္းစဥ္အတြင္း အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ ဝဘ္ဆိုက္လင့္ခ္တို႔အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမွ် မထည့္သြင္းပါႏွင့္။
သင္၏ ပို႔စ္တင္ရန္ တင္သြင္းမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာထားမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။ ေခါင္းစဥ္အတြင္းမွ အမွားအယြင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ပါ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမဆို ဖယ္ရွားပါ။ ထို႔ေနာက္ ေၾကာ္ျငာကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျဖန္႔ခ်ိပါ။

တားျမစ္​ထား​ေသာပစၥည္​း

သင္သည္ တားျမစ္ထားေသာ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပို႔စ္တင္ရန္ ႀကိဳးစားထားပါသည္။ တားျမစ္ထားေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါစာရင္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးပါ။ ipivi ျဖန္႔ခ်ိမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ သင့္အေကာင့္ကို ပိတ္ဆို႔မည္ျဖစ္သည္။

လိမ္​လည္​မႈျဖစ္​ဖြယ္​ရိွ​ေသာ

သင့္စာရင္းကို အလိမ္အညာ သို႔မဟုတ္ မ႐ိုးေျဖာင္သည့္အရာအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိစစ္ထိန္းသိမ္းေပးသူမ်ားထံမွ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္ေၾကာ္ျငာအတြင္းတြင္ လိမ္ညာလွည့္ျဖားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ခိုးယူသူမ်ား သံုးစြဲေလ့ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္ေၾကာ္ျငာအား အလိမ္အညာ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ယူဆပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူအေထာက္အပံ့ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေစလိုပါသည္။

​ေၾကာ္​ျငာတစ္​ခုတည္​းတြင္​ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ

ေၾကာ္ျငာတစ္ခုတည္းတြင္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား အေျမာက္အျမား ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ သင္သည္ အေရာင္မတူေသာ အမ်ိဳးအစားတူပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္အေၾကာင္းကဲ့သို႔ ေၾကာ္ျငာျခင္းကိုသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
သင့္ေၾကာ္ျငာကို ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရန္ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို သီးျခားေၾကာ္ျငာမ်ားအျဖစ္ ပိုင္းစိတ္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုလွ်င္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးသာ ေၾကာ္ျငာခြင့္ရွိသည္ကို မွတ္သားထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရိုးရွင္းေသာအပလီေကးရွင္း - လြယ္ကူေသာေစ်း၀ယ္မွဳ