ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း

စတီး ကုတင္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
110,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 04:41
၈ မ်ိဳးသံုး ပိုက္​​ေခါင္​း အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
8,500Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:52
တစ္ေယာက္အိပ္ေလထိုးေမႊ႔ယာ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
25,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
2ေယာက္အိပ္ေလထိုးေမႊယာ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
35,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
ဆုံ လည္ခုံ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
43,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
MD ဆုံလည္ထိုင္ခုံ တစိလုးံ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
69,500Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
MD စာပြဲ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
160,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
စာပြဲ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
55,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
ကြန္ပ်ဴတာစာပြဲ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
39,500Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
MD ကၽြန္းစာပြဲ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
200,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
တစ္ေယာက္အိပ္ေလထိုးေမႊ႔ယာ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
25,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
ကၽြန္းမွန္တင္ခံုေရာင္းမည္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
150,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
2ေယာက္အိပ္အိပ္ယာခင္း အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
11,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
17-03-2018
luggage အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
60,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
17-03-2018
အပ္ခ်ဳပ္စက္အိမ္လိုက္ျပင္သည္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
3,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
17-03-2018
ပန္းေစတီ အေသး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
18,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
17-03-2018
ပန္းေစတီ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
23,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
17-03-2018
ႏွစ္ေယာက္အိပ္ေလထိုးမိူ့ယာ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
35,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
17-03-2018
C-113 အား ေနျပည္ေတာ္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
16,500Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ေနျပည္ေတာ္
17-03-2018
C-114 အက်ၤီခ်ိတ္စင္ အား ေနျပည္ေတာ္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
14,500Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ေနျပည္ေတာ္
17-03-2018
ျပသည္ ၁-၂၀၃၅၉ ပစၥည္းမ်ား
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစဆံုးျဖစ္သည့္နည္းလမ္းအေနျဖင့္ ေနအိမ္ႏွင့္ရံုးခန္းမွ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားကို ေရာင္းျခင္း၊ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္အလဲအထပ္လုပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အျမဲလိုလို စတိုင္က်လွပျပီးေခတ္မီတဲ့အခန္းတြင္းအျပင္အဆင္တစ္ရပ္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္သည့္အရာတိုင္းကိုရွာေဖြ ႏိုင္သလို ေရာင္းခ်ျခင္း၊တပတ္ရစ္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူျခင္းမ်ားကိုပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုဖာမ်ား၊ကုလားထိုင္မ်ား၊ စားပြဲမ်ား၊လက္တင္ပါကုလားထိုင္မ်ား၊ဗီဒီုမ်ားႏွင့္အျခားအိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားကပို ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူရွာေဖြ ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္