အလုပ္အကိုင္မ်ား

Marketing(Female)
150,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
Boiler
350,000Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
လိႈင္သာယာ
15-07-2018
Engineer
500,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
လိႈင္
13-07-2018
LOGISTIC
900,000Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ပုစြန္ေတာင္
12-07-2018
Senior Accountant
800,000Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ကမာရြတ္
10-07-2018
waiter
120,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ျပင္ဦးလြင္
02-07-2018
Admin HR
500,000Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ရန္ကုန္
25-06-2018
Job Vacancy
တန္ဖိုးမေရးထားပါ
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
18-07-2018
Urgent_Positions
တန္ဖိုးမေရးထားပါ
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
18-07-2018
သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း က်ား/မ(၉)ဦး
တန္ဖိုးမေရးထားပါ
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
18-07-2018
Showing 1-10 of 165 items
သင့္အေနျဖင့္ Ipivi မွာ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းမ်ား၊အလုပ္ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားကို အျမဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ လစ္လပ္အလုပ္ေနရာမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာစနစ္တစ္ ရပ္အေနျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝဘ္ဆိုက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါသည္။ Ipivi ရဲ႕ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္က အလုပ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္အလုပ္ေနရာရွာေဖြမႈ အတြက္ အလြယ္ကူဆံုးေသာနညး္လမ္းျဖစ္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္