ေၾကာ္္ျငာထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပလိုက္ေသာေၾကာ္ျငာသည္ ဆိုက္၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါက ipivi.com အေနျဖင့္ ထိုေၾကာ္ျငာကို အခ်ိန္မေရြးစစ္ေဆးခြင့္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ပစ္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ဝဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ထိုသို႔ေၾကာ္ျငာတင္ခဲ့ေသာ သံုးစြဲသူ၏လုပ္ရပ္မ်ားကုိပါ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဆိုက္၏စီမံေရးအဖြဲ႕သည္ ဝဘ္ဆိုက္၏စည္းကမ္းမ်ားကို သံုးစြဲသူတစ္ဦးကခ်ိဳးေဖာက္လာသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႏွင့္ အျခားသံုးစြဲသူမ်ားထံမွေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အတည္ျပဳျပီးသားတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာကို ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပရန္ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိသည္။

သင့္ေၾကာ္ျငာကို စိစစ္သူတစ္ဦးမွျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ္ သင့္ေၾကာ္ျငာသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပျခင္း ဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနျခင္းရွိမရွိကို ျပန္စစ္ၾကည့္ပါ။

အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

 • တားျမစ္ထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ေၾကာ္ျငာမတင္ပါႏွင့္။

 • ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈ၏ပိုင္ရွင္မဟုတ္ေသာသံုးစြဲသူမ်ားမွ ေၾက္ာျငာတင္ျခင္းကို တားျမစ္သည္

 • သံုးစြဲသူသည္ ဆိုက္ေပၚတြင္ တစ္ၾကိမ္သာမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိသည္။ အီးေမးလ္လိပ္စာေနာက္တစ္ခုႏွင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳရ။

 • ေနရာေဒသမတူ၊ အမ်ိဳးအစားမတူ၊ ေစ်းႏႈန္းမတူဘဲတင္ျခင္းျဖစ္ေစကာမူ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုတည္းကို( ကုန္ပစၥည္းသို႔မဟုတ္ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုတည္းအတြက္ေၾကာ္ျငာကို)အၾကိမ္ၾကိမ္တင္ျခင္းမျပဳရ။

 • ေၾကာ္ျငာတစ္ခုတည္းမွာ ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါ။ ပက္ေက့ခ်္တစ္ခုလံုးအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေဖာ္ျပျပီး အစံုလိုက္ေရာင္းခ်ေသာ/ ငွားရမ္းေသာ ပက္ေက့ခ်္အေရာင္းေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ ျခြင္းခ်က္ထားနုိင္သည္။အေရာင္းကမ္းလွမ္းခ်က္ပမာဏမ်ား ေနပါက သီးျခားစီခြဲ၍ေၾကာ္ျငာမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပေပးပါ။

 • အင္တာနက္အရင္းအျမစ္မ်ား(ေပၚတယ္၊ဖိုရမ္၊ေအာင္သြယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊စသည္)သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား(စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား)အတြက္ ေၾကာ္ျငာေပးသည့္ အေထြေထြေၾကာ္ျငာမ်ားကို မထုတ္ျပန္ရပါ။

 • ပစၥည္းအေထာက္အပံ့ေတာင္းခံျခင္း၊ေဆးကုသစရိတ္အလွဴေငြေကာက္ယူျခင္း၊ အလွဴေငြလက္ခံျခင္း တို႔အတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ားမတင္ရ။

 • သတင္းအခ်က္အလက္္မွားမ်ား၊ ပိရမစ္ရိုက္စားစီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ား(MLM) သို႔မဟုတ္ တျခားေငြေၾကးအစီအစဥ္မ်ားပါဝင္သည့္ေၾကာ္ျငာမ်ားကို တင္ခြင့္မျပဳပါ။

 • သင့္ေၾကာ္ျငာအတြက္အကိုက္ညီဆံုးက႑ႏွင့္ သင့္ကုန္ပစၥည္း၏တည္ေနရာအမွန္ရွိသည့္ေနရာေဒသ ကိုသာေရြးခ်ယ္ပါ။

 • သင့္ေၾကာ္ျငာကမ္းလွမ္းခ်က္ျပီးဆံုးသြားျပီဆိုပါက အေရာင္းအဝယ္ျပီးစီးသည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း ေၾကာ္ျငာကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါ။

ေၾကာ္ျငာ၏နယ္ပယ္ကိုျဖည့္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ား

ေခါင္းစီး

 • ေၾကာ္ျငာေခါင္းစီးသည္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိရမည္

 • အမိန္႔ေပးျခင္း၊ အာေမဋိတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားသေကၤတမ်ားအျပင္ “အျမန္”၊ “ေရာင္းမည္”၊ “ဝယ္မည္” ၊“အေရာင္းပြဲေတာ္ၾကီး”၊စသည့္ စိတ္ဝင္စားေစရန္ဆြဲေဆာင္သည့္စကားလံုးမ်ားကို ထပ္ကာတလဲလဲမသံုးရပါ။

 • ေခါင္းစီးပိုင္းတြင္ သင့္ကိုဆက္သြယ္နိုင္မည့္အခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပထားပါ(ဖုန္းနံပါတ္၊ျပင္ပ/ဥပေဒ/အီလက္ထေရာနစ္လိပ္စာ(အီးေမးလ္)၊ ဆိုက္အမည္(လင့္ခ္)၊ ICQ၊ Skype၊ ကုမၸဏီအမည္၊စသည္)။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို “ဆက္သြယ္ရန္”ဆိုသည့္အပိုင္းတြင္ သီးျခားထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

 • ေၾကာ္ျငာတြင္ သင္ေရာင္းခ်ေနသည့္/ကမ္းလွမ္းေနသည့္ ကုန္ပစၥည္းသို႔မဟုတ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တတ္နုိင္သမွ်ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

 • ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာထားသည့္ကုန္ပစၥည္းကို အေရာင္းနည္းဗ်ဴဟာအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။

 • ေၾကာ္ျငာစာသားေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ထင္ရွားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား(ဖုန္းနံပါတ္၊အီးေမးလ္၊ဆိုက္အမည္(လင့္ခ္)၊ ICQ၊ skype၊ စသည္တို႔) မပါဝင္ေစရ။

ေစ်းႏႈန္း

 • ေစ်းႏႈန္းသည္ ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈ၏ေစ်းႏႈန္းအမွန္သာျဖစ္ရမည္။

 • ေစ်းႏႈန္းထည့္သြင္းရာတြင္ နံပါတ္သာျဖစ္ရမည္။ ေစ်းႏႈန္းေနရာတြင္ (တန္ဖိုးၾကီးေသာ၊ ေစ်းခ်ိဳေသာ၊ အံ့အားသင့္စရာေစ်းႏႈန္း၊စသည္)အစားထိုးစကားလံုးမ်ားထည့္သြင္းခြင့္မျပဳ။

 • ေစ်းႏႈန္းကို ေခါင္းစီး သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာစာသားထဲတြင္ မေဖာ္ျပရပါ- ၎အတြက္သီးသန္႔ေနရာတစ္ခု ရွိသည္။

ဓာတ္ပံုမ်ား

 • သင့္ေၾကာ္ျငာ၏ပစၥည္းအမွန္ကို ဓာတ္ပံုထဲတြင္ျမင္သာေအာင္ေဖာ္ျပရမည္။ဥပမာ သင္က iPhone 6s တစ္လံုးကိုေၾကာ္ျငာခ်င္တယ္ဆိုပါက ထိုဖုန္းရဲ႕ပံုအစစ္ကိုသာတင္ရမည္ျဖစ္သည္။အင္တာနက္ေပၚမွ iPhone 6s အသစ္ပံု ျဖစ္မေနရပါ။

 • ဓာတ္ပံုသည္ အရည္အေသြးေကာင္းရမည္ျဖစ္ျပီး ေဖာ္ျပထားေသာ ကုန္ပစၥည္းကိုသိသာျမင္သာရမည္။

 • ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ ေခါင္းစဥ္အတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံုမ်ားသာပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ မည္သည့္ဥာဏမူပိုင္ခြင့္ကိုမွ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိရပါ။

 • အရက္ဘီယာမ်ား၊ေဆးလိပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေဘးပန္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ပံုမ်ားပါဝင္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအသံုးျပဳခြင့္ တားျမစ္ထားပါသည္။

ေၾကာ္ျငာကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပျပီးေနာက္ စိစစ္သူထံ အတည္ျပဳရန္ေပးပို႔ပါသည္။ စိစစ္သူမွ အမွားအယြင္းေတြ႔ရွိပါက ေၾကာ္ျငာကို ျငင္းပယ္ပါလိမ့္မည္။

ေၾကာ္ျငာကိုျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူသည့္သေဘာမဟုတ္ပါ။ အမွားအယြင္းတစ္စံုတစ္ရာရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေၾကာ္ျငာကိုေရးသားတင္သြင္းသူအေနျဖင့္ အမွားကိုျပင္ဆင္ျပီး ေၾကာ္ျငာျပန္တင္နိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာကို အမွားျပန္ျပင္ျခင္းမရွိဘဲ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာျပန္တင္ေနပါက စိစစ္ျခင္းကိစၥရပ္အတြက္လုိအပ္သည္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းပယ္မႈအျဖစ္ ယူဆကာ အေကာင့္ကို ပိတ္ပစ္မည္ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ သံုးစြဲသူ၏ ထုတ္ျပန္ျပီးသားေၾကာ္ျငာမ်ားအားလံုးကိုပါ ပယ္ဖ်က္လိုက္ရနိုင္သည္။

 
+ Submit a Free Ad အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္