အ​ေကာင္​့ဝင္​ရန္​

ေၾကာ္္ျငာထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

(BUတင္ထားျပီးသားေၾကာ္ျငာတစ္ခုသည္ ဝဘ္ဆိုက္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊တည္ဆဲဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ တတိယပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိးေဖာက္သည္ဟု ဝဘ္ဆိုက္စီမံေရးအဖြဲ႔က ေတြ႔ရွိခဲ့လွ်င္ ထိုေၾကာ္ျငာမ်ိးကို အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးခြင့္၊ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ထိုေၾကာ္ျငာမ်ိးကို ဝဘ္ဆိုက္သို႔တင္ခဲ့သည့္ သံုးစြဲသူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကန္႔သတ္ခြင့္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ သံုးစြဲသူတစ္ဦးသည္ ဝဘ္ဆိုက္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုခ်ိးေဖာက္လွ်င္၊ အျခားသံုးစြဲသူမ်ားထံမွေၾကာ္ျငာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားရရွိခဲ့လွ်င္ ထိုေၾကာ္ျငာတင္ျခင္းကိစၥကို စီမံေရးအဖြဲ႔မွ ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိသည္။

သင့္ေၾကာ္ျငာကို ၾကီးၾကပ္သူမ်ားထံမွျငင္းပယ္ျခင္းခံရလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာခဲ့ျခင္္းရွိမရွိကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။

အေထြေထြစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ ေအာက္ပါမ်ားကို တင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္မရွိပါ-

ေၾကာ္ျငာတင္ျခင္းတားျမစ္ထားသည့္ ကုန္ပစၥညး္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္၊ အသေရပ်က္ေစသည့္၊ျခိမ္းေျခာက္၊ေႏွာင့္ယွက္သည့္၊ မသင့္ေလ်ာ္သည့္၊ လက္မခံနိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

ရိုင္းပ်ေစာ္ကားေသာစကားလံုးမ်ားပါသည့္ေၾကာ္ျငာမ်ား၊

ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္မဟုတ္ေသာသူမ်ား၏ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊

မတူညီေသာေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိးအစားက႑မ်ား/မတူညီေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာတင္ေနေသာ္လည္း ေၾကာ္ျငာတစ္ခုတည္းကိုပင္ ထပ္ကာတလဲလဲေၾကာ္ျငာျခင္း(ကုန္ပစၥည္းသို႔မဟုတ္ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာ္ျငာတစ္ခုတည္း)၊

ေၾက္ာျငာတစ္ခုတည္းအတြင္း ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားအျပားထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာျခင္း။ သင့္ထံတြင္ကမ္းလွမ္းစရာမ်ားစြာရွိေနပါက သီးျခားေၾကာ္ျငာအျဖစ္တင္ေပးပါ။ အစုလိုက္ေၾကာ္ျငာကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား(packaged)ကိုေတာ့ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ ပက္ေက့အစုတစ္ခုအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေဖာ္ျပထားေသာ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်/ငွားရမ္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။

ကုန္ပစၥည္း သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုအေနျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ပရိုမိုးရွင္းအသြင္ျဖင့္သာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊

အင္တာနက္အရင္းအျမစ္မ်ား(ေပၚတယ္၊ဖိုရမ္၊ေအာင္္သြယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊စသည္)သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား (စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား) ကိုေၾကာ္ျငာေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

ပစၥည္းအကူအညီ၊ ရန္ပံုေငြရွာျခင္း၊ အလွဴေငြလက္ခံျခင္း၊စသည္တို႔အတြက္ ေတာင္းခံသည့္ေၾကာ္ျငာမ်ား၊

သတင္းအခ်က္အလက္မွားမ်ား၊ဆင့္ပြားအစီအစဥ္ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တျခားေငြေၾကးအစီအစဥ္မ်ားပါဝင္သည့္ေၾကာ္ျငာမ်ား၊

ဝဘ္ဆိုက္၊စီမံေရးႏွင့္အျခားသံုးစြဲသူမ်ားကိုထိခိုက္ေစနုိင္သည့္ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တျခားနည္းလမ္းမ်ား၊

ဝဘ္ဆိုက္၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္ဝဘ္ဆိုက္မ်ားအေၾကာင္း ကိုးကားခ်က္မ်ား၊သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

အသံုးမဝင္ေသာ၊ ေရႊေပလႊာ(လက္ဆင့္ကမ္းရမည့္စာ)၊ ဆင့္ပြားစီးပြားေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ မလိုလားအပ္ေသာ၊ လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားေသာ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊

ထိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိးေဖာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။

အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ -

သင့္ေၾကာ္ျငာကိုမတင္မီ သင့္ေၾကာ္ျငာႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးက႑၊ သင့္ပစၥည္း၏အမွန္တကယ္တည္ရွိသည့္ေနရာႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေဒသကိုေသခ်ာေရြးပါ။

သံုးစြဲသူသည္ ဆိုက္တြင္ တစ္ၾကိမ္တည္းသာ မွတ္ပံုတင္နိုင္သည္။ တျခားအီးေမးလ္လိပ္္စာျဖင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ မွတ္ပံုတင္၍မရပါ။

သင့္ကမ္းလွမ္းခ်က္ ျပီးဆံုးသြားပါက အေရာင္းအဝယ္ျပီးသည္ႏွင့္ေၾကာ္ျငာကို ဖ်က္ပါ။ မဖ်က္ပါက အျခားသံုးစြဲသူမ်ားက သင့္ထံဆက္သြယ္ေနဆဲျဖစ္လာနုိင္္သည့္အျပင္ သင့္အတြက္ေရာ၊၎တို႔အတြက္ပါ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရနိုင္သည္။

မဆက္သြယ္ရန္ေတာင္းဆိုထားသည့္ မည္သူ႔ကုိမွ မည္သည့္စီးပြားေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မဆို မဆက္သြယ္ပါႏွင့္။

စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အျခားသံုးစြဲသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မစုေဆာင္းပါႏွင့္။

ေၾကာ္ျငာ၏နယ္ပယ္ကို ျဖည့္စြက္ရာတြင္လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ား

ေခါင္းစီး

ေၾကာ္ျငာေခါင္းစီးသည္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္သက္ဆုိင္ရမည္။

ေမးခြန္းဝါက်မ်ား၊အာေမဋိတ္မ်ား သို႕မဟုတ္ အျခားသေကၤတမ်ားႏွင့္ အခုခ်က္ခ်င္း၊ အျမန္ေရာင္းမည္၊ အၾကီးဆံုးေလွ်ာ့ေစ်း စသည့္အာရံုဆြဲေဆာင္သည့္စကားလံုးမ်ားကို အၾကိမ္ၾကိမ္မသံုးပါနွင့္။

ေခါင္းစီးတြင္ သင့္၏ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား(ဖုန္းနံပါတ္၊အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ ဆိုက္အမည္(လင့္)၊ ICQ၊ Skype၊ ကုမၸဏီအမည္၊စသည္)တို႔ကို မေဖာ္ျပပါႏွင့္။ထိုအခ်က္အလက္ မ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားအပိုင္းတြင္ သီးျခားထည့္သြင္းသင့္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

သင့္ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း တတ္နုိင္သမွ်အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ။

သင့္ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္အခါ ေလ်ာ့ရဲရဲအဓိပၸာယ္ရွိသည့္ စကားလံုးမ်ား မေဖာ္ျပပါႏွင့္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္၍ တိက်ေသာ အဓိကစကားလံုးမ်ား၊နံပါတ္မ်ားသာ သံုးပါ။

ေဖာ္ျပခ်က္အတြင္း သီးျခားအခ်က္အလက္မ်ား မထည့္သြင္းပါႏွင့္။(ဥပမာ- ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ ဆိုက္အမည္(လင့္)၊ ICQ၊ Skype၊ ကုမၸဏီအမည္၊စသည္)

ေစ်းႏႈန္း

ေစ်းႏႈန္းသည္ ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ေစ်းႏႈန္းအမွန္ျဖင့္သာ နီးစပ္ရမည္။

ေစ်းႏႈန္းသည္ နံပါတ္ခ်ည္းသာျဖစ္ရမည္။ (ေစ်းၾကီးေသာ၊ေစ်းေပါေသာ၊မွတ္ေက်ာက္တင္မည့္ေစ်းႏႈန္း စသည့္) ေစ်းႏႈန္းအစားထိုး စကားလံုးမ်ားမျဖစ္ရ။

ေၾကာ္ျငာ၏ေဖာ္ျပခ်က္အပိုင္းတြင္ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းစီးပိုင္းတြင္ ေစ်းႏႈန္းကို မေဖာ္ျပရ။ ေစ်းႏႈန္းေဖာ္ျပရန္ သီးျခားေနရာရွိသည္။

ဓာတ္ပံုမ်ား

သင္ေရာင္းခ်မည့္အရာ၏ အမွန္တကယ္ဓာတ္ပံုကိုသာတင္ရမည္။ ဥပမာ iPhone 6s ေၾကာ္ျငာ တင္မည္ဆိုပါစို႔၊ သင့္အေနျဖင့္ ထိုဖုန္းကိုရိုက္ကူးထားသည့္ဓာတ္ပံုအမွန္ကိုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္မွရေသာ iPhone 6s အသစ္တစ္လံုးဓာတ္ပံုကို ယူသံုး၍မရပါ။

သင့္ကုန္ပစၥည္းကို ပံုမွန္သာဓာတ္ပံုရိုက္ကူးပါ။(ဥပမာ လက္စြပ္တစ္ကြင္းကို သင့္လက္တြင္ ဘယ္လိုပံုစံရွိသလဲဆိုတာပဲရိုက္ျပပါ)

သင့္ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲဆိုတာ ေသခ်ာေဖာ္ျပပါ( ဥပမာ - ခ်ိန္ခြင္ကို ပစၥည္းတင္ျပီး ဓာတ္ပံုရိုက္ျပကာ ုအသံုးျပဳနည္းျပျခင္းမ်ိး)

သင့္ကုန္ပစၥည္းကို ေထာင့္အမ်ိးမ်ိးမွ ရိုက္ျပပါ။(ဥပမာ တီရွပ္ကို အေရွ႕မွတစ္ပံု၊ ေက်ာဘက္မွတစ္ပံု ရိုက္ျပျခင္း)

အရည္အေသြးေကာင္းသည့္၊ ထင္ရွားစြာရိုက္ကူးထားသည့္ပံု ကိုသာသံုးပါ။သို႔မွသာ ဝယ္သူက သင္ေရာင္းသည့္ပစၥည္းကို ခြဲျခားသိရွိနုိင္မည္။

ကုန္ပစၥည္းပံုကို အလင္းအေမွာင္ျပင္မေနဘဲ အလယ္မွာထား၍ ရိုးရိုးသာရိုက္ကူးပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာ္ျငာပံုမ်ားတြင္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဂရပ္ဖစ္ပံုမ်ားပါဝင္နိုင္သည္ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ဥာဏအခြင့္အေရးကိုမွ ခ်ိးေဖာက္ထားျခင္းမရွိေစရ။

အရက္ေသစာ၊ေဆးလိပ္၊ႏွင့္ အျခားတားျမစ္ပစၥည္းပံုမ်ားအသံုးျပဳျခင္း တားျမစ္သည္။

သင့္အေနျဖင့္ ေၾကာ္ျငာတင္ျပီးသည့္ေနာက္ ၾကီးၾကပ္သူထံသို႔ အတည္ျပဳခ်က္ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ ၾကီးၾကပ္သူက အမွားအယြင္းေတြ႔ခဲ့လွ်င္ ေၾကာ္ျငာကို ပယ္ခံရမည္။

ေၾကာ္ျငာတစ္ခု ျငင္းပယ္ခံရျခင္းသည္ အျပစ္ေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမွားရွိေနေၾကာင္း အသိေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။သင့္အေနျဖင့္ အမွားမ်ားကိုျပင္ဆင္၍ ေၾကာ္ျငာျပန္တင္နုိင္သည္။

ေၾကာ္ျငာကို အမွားျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာျပန္တင္ခဲ့ပါက ၾကီးၾကပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာျခင္းဟု သတ္မွတ္ခံရမည္။ထိုအခါ သင့္အေကာင့္ကို ယခင္တင္ထားျပီးသားေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္အတူ ပိတ္ပင္လိုက္မည္ျဖစ္သည္။

ရိုးရွင္းေသာအပလီေကးရွင္း - လြယ္ကူေသာေစ်း၀ယ္မွဳ