အ​ေကာင္​့ဝင္​ရန္​

ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈမူဝါဒ

ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈမူဝါဒသည္ “ကိုယ္တိုင္သာသိရွိနိုင္ေသာအခ်က္အလက္(PII)” ကို အြန္လိုင္းမွာဘယ္လို အသံုးျပဳထားသလဲဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းေပးနိုင္ရန္ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္လံုျခံဳေရးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း PII ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အတည္ျပဳသိရွိရန္၊ ဆက္သြယ္နိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာရွာေဖြ နိုင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ လူတစ္ဦးကို အတည္ျပဳသိရွိနိုင္ရန္ ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ တျခား အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ သင့္ရဲ႕ဝဘ္ဆိုက္ႏွင့္ကိုက္ညီစြာ သင္ကိုယ္တိုင္သာအတည္ျပဳသိရွိနိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကဘယ္လို စုေဆာင္း၊အသံုးျပဳ၊ ကာကြယ္၊ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ေနသလဲဆိုသည္ကို ေသခ်ာသိရွိနားလည္ထားရေအာင္ ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ ဆိုင္ရာကြ်ႏု္ပ္တို႔၏မူဝါဒကို ေသခ်ာဖတ္ရႈပါ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ဘေလာ့ဂ္၊ဝဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ အပ္ပလီေကးရွင္းကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားထံမွ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုရရွိသလဲ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ပစၥည္းမွာယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ သင့္အမည္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ သင့္အေတြ႔အၾကံဳကိုေဖာ္ျပနိုင္သည့္အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ားကို လိုအပ္သလို ေတာင္းခံလာနိုင္ပါသည္။

အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ စုေဆာင္းသလဲ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝဘ္ဆိုက္တြင္ သင္မွတ္ပံုတင္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္းသည့္အခါ သင့္ထံမွအခ်က္အလက္မ်ားရယူပါသည္။

သင့့္အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳသလဲ

သင္ မွတ္ပံုတင္သည့္အခါ၊ ဝယ္ယူသည့္အခါ၊ သတင္းစာလႊာမွာယူေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိဆက္သြယ္ျခင္းကိုတံု႔ျပန္သည့္အခါ၊ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ရွာေဖြသည့္အခါ၊ သို႔မဟုတ္ တျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္္မ်ားကုိသံုးသည့္အခါ ကြ်န္ုပ္တုိ႔က သင့္ထံမွရရွိထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းေတြမွာအသံုးျပဳရနိုင္ပါသည္။

• သင့္ကိုဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းေပးနိုင္ဖို႔အတြက္ ဝဘ္ဆိုက္ကိုအဆင့္ျမွင့္တင္ရန္

•သင့္ရဲ႕သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ သင့္ကိုဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္း ေပးခြင့္ရရွိရန္

• သင့္ရဲ႕အေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္လိုကာကြယ္ေပးထားသလဲ

ကြ်ႏ္ုုပ္တို႔က စိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာစကင္န္ဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ PCI စံႏႈန္းျဖင့္စကင္န္ဖတ္ျခင္းမ်ားကို မသံုးပါ။

သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေပးျပီး ခရက္ဒစ္ကတ္နံပါတ္မ်ားကို ေတာင္းခံေလ့မရွိပါ။

သင့္ရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာကြန္ရက္မ်ား၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိျပီး ၎တို႔ကို ထိုစနစ္မ်ားအတြင္းၾကည့္ရႈနိုင္သည့္အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူတခ်ိဳ႕ကသာ ၾကည့္ရႈနိုင္မည္ျဖစ္ကာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေပးရန္လိုအပ္သည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သင္ေပးထားေသာ အေရးၾကီး/ ခရက္ဒစ္အခ်က္အလက္အားလံုးကို Secure Socket Layer (SSL) နည္းပညာျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေပးပါသည္။

သံုးစြဲသူတစ္ဦးက အခ်က္အလက္ေတြကို ဝင္ေရာက္၊ တင္သြင္း၊ ၾကည့္ရႈတဲ့အခါ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မ်ား၏လံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က လံုျခံဳေရးနည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ကိစၥအားလံုးကို အဝင္အထြက္စစ္ေဆးမႈစနစ္မွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဆာဗာတြင္ သိမ္းဆည္းမထား၊ လုပ္ေဆာင္မထားပါ။

'cookies' မ်ားကိုသံုးထားသလား

သံုးထားပါတယ္။ Cookies ဆိုတာ ဝဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ ဝဘ္ဆိုက္ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပ့ံသူ၏စနစ္မ်ားကို သင့္ဘေရာက္ဇာကိုမွတ္မိနိုင္ေစရန္၊အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကိုမွတ္သားထားနိုင္ေစရန္ (သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရလွ်င္) သင့္ရဲ႕ ဝဘ္ဘေရာက္ဇာမွတဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာဟာ့ဒရိုက္ဗ္ထံသို႔ ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက ထည့္သြင္းေပးလိုက္သည့္ အေသးစားဖိုင္မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ- သင့္ရဲ႕ေစ်းဝယ္လွည္းအတြင္းက ပစၥည္းအမည္မ်ားကို မွတ္သားထားျပီး စီမံလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ cookies မ်ားက ကူညီေပးပါသည္။ ၎တို႔ကို ဆိုက္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေဟာင္း၊အသစ္တို႔တြင္မူတည္၍ သင့္ရဲ႕ဦးစားေပးအစဥ္အတိုင္း နားလည္နိုင္ရန္ အသံုးျပဳၾကျပီး သင့္ကိုပိုေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆိုက္၏အ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိရိယာေတြနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳပိုေကာင္းေစနိုင္ရန္ ဆိုက္၏က်ပ္တည္းမႈႏွင့္ဆိုက္၏တံု႔ျပန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေပးနိုင္ရန္လည္း Cookies မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတြက္ cookies မ်ားကိုအသံုးျပဳပါသည္ -

• ေစ်းဝယ္လွည္းအတြင္းေရြးခ်ယ္လာသည့္ပစၥည္းမ်ားကို မွတ္မိေစရန္ႏွင့္ ဝယ္ယူမႈဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္

• ေနာက္ထပ္လာေရာက္သည့္အခ်ိန္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲသူ၏ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုသိရွိနားလည္ထားရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းထားရန္

Cookie တစ္ခုကို ပုိ႔လိုက္သည့္အခါတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာက သင့္ကိုသတိေပးလာေစရန္ေရြးခ်ယ္ထားနုိင္သလို cookie အားလံုးကို ပိတ္ထားရန္လည္း ေရြးခ်ယ္နုိင္ပါသည္။ ဤေရြးခ်ယ္မႈကို သင့္ရဲ႕ဘေရာက္ဇာဆက္တင္မွ တဆင့္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါသည္။ ဘေရာက္ဇာက အနည္းငယ္ကြာျခားေနတဲ့အခါ သင့္ cookie မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္နိုင္ရန္ မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္းကိုသိရွိနိုင္ေစဖို႔ ဘေရာက္ဇာ၏ help menuကို ၾကည့္ပါ။

Cookieမ်ားကို ပိတ္ထားသည့္အခါ သင့္ဝဘ္ဆိုက္ကိုပိုအသံုးဝင္ေအာင္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တခ်ိဳ႕က ေကာင္းစြာမလည္ပတ္ေတာ့ျခင္းျဖစ္လာနုိင္ပါသည္။

တတိယပုဂၢိဳလ္ထံဖြင့္ခ်အသိေပးျခင္း

သင့္ရဲ႕ကိုယ္တိုင္သာသိရွိနိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားဆီသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က ေရာင္းမစားသလို လႊဲေျပာင္းအသိေပးမွာလည္းမဟုတ္ပါ။

တတိယပုဂၢိဳလ္အဆက္အသြယ္မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ဝဘ္္ဆိုက္တြင္ တတိယပုဂၢိဳလ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း၊ ကမ္းလွမ္းထားမည္မဟုတ္ပါ။

Google

Google ၏ေၾကာ္ျငာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို Google ၏ေၾကာ္ျငာမူဝါဒစည္းကမ္းမ်ားအရ ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပထားသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ားေပးစြမ္းနိုင္ရန္ ၎တို႔ကို ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/13...

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဆိုက္တြင္ Google AdSense ကိုမဖြင့္ထားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္လာနုိင္ပါသည္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားအြန္လိုင္းကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ (California Online Privacy Protection Act )

CalOPPA သည္ စီးပြားေရးဝဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈမူဝါဒတစ္ခု တင္ထားရန္လိုအပ္သည့္ နုိုင္ငံအတြင္းပထမဆံုးဥပေဒျဖစ္သည္။ ၎ဥပေဒက ကိုယ္တိုင္သာသိရွိအတည္ျပဳနိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းသည့္ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားကို တည္ေထာင္ထားေသာ အေမရိကန္အတြင္းရွိ (ကမာၻတလႊားရွိ) လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ဝဘ္ဆိုက္အားလံုးကို ရယူထားသည့္အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုမွ်ေဝထားသည့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔မဟုတ္ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း ကို အတိအက်ေဖာ္ျပထားရန္လိုအပ္ေစသည္အထိ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပင္ပအထိ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

- ဆက္လက္သိရွိလိုပါက http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf တြင္ ၾကည့္ပါ။

CalOPPA အရ ေအာက္ပါတို႔ကို သေဘာတူညီထားသည္ -

သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ဆိုက္ကို အမည္မေဖာ္ျပဘဲ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနုိုင္ပါသည္။

ဤကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈမူဝါဒကုိ ေရးဆြဲဖန္တီးျပီးသည္ႏွင့္ ဝဘ္ဆိုက္ကိုဝင္ေရာက္ျပီးေနာက္ ပထမဆံုးထင္ရွားသည့္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ပင္မစာမ်က္ႏွာေပၚ အနည္းဆံုး လင့္ခ္တစ္ခု ထည့္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈမူဝါဒလင့္ခ္တြင္ 'Privacy' ဆိုေသာစကားလံုးကို ထည့္သြင္းထားျပီး အထက္ေဖာ္ျပပါစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ လြယ္ကူစြာရွာေတြ႔နိုင္သည္။

ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈမူဝါဒတြင္ေျပာင္းလဲမႈတစံုတရာရွိလာပါက သင့္ကိုအေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္-

• ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈမူဝါဒစာမ်က္ႏွာတြင္

သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုေျပာင္းလဲနိုင္သည္ -

• သင့္အေကာင့္ကို ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္

Do Not Track အခ်က္ျပမႈမ်ားကို ဝဘ္ဆိိုက္က ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔က Do Not Track (DNT) ဘေရာက္ဇာယႏၱရားက ေနသားတက်ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ Do Not Track အခ်က္ျပမႈမ်ားႏွင့္ Do Not Track ၊ plant cookies တို႔ကို အေလးထားေဖာ္ျပျပီး ေၾကာ္ျငာမ်ားသံုးပါသည္။

တတိယပုဂၢိဳလ္အျပဳအမူပိိုင္းေျခရာခံျခင္းကို ဆိုက္က ခြင့္ျပဳသလား

တတိယပုဂၢိဳလ္အျပဳအမူပိိုင္းေျခရာခံျခင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တုို႔ခြင့္မျပဳေၾကာင္းသိထားရန္လည္းအေရးၾကီးပါသည္။

COPPA (ကေလးသူငယ္အြန္လိုင္းကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ)

အသက္ ၁၃ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားရယူသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ကေလးသူငယ္ အြန္လိုင္းကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈကာကြယ္ေရးအက္ဥပေဒ(COPPA) အရ မိဘမ်ားကထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ပါသည္။ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ကိုင္သူမ်ားက အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ကေလးမ်ား၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္လံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္ေပးရမည္ဟုျပဌာန္းထားသည့္ (COPPA) ဥပေဒကို အေမရိကန္ရဲ႕ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးေအဂ်င္စီျဖစ္တဲ့ ဗဟိုကုန္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ က အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။

အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အတိအက်ရည္ရြယ္မထားပါ။

မွ်တေသာအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးနည္းလမ္းမ်ား

မွ်တေသာအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးနည္းလမ္းမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းမ်ားက အေမရိကန္အတြင္း ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈေက်ာရိုးကို တည္ေဆာက္ေပးျပီး ကမာၻအႏွံ႔က အခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရးဥပေဒမ်ားျဖစ္လာ သည့္အထဲအေရးပါသည့္ေနရာမွပါဝင္ေနသည္။

မွ်တေသာအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ကို ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကာကြယ္ေသာဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္အညီ ဘယ္လိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္သင့္သလဲ ဆိုတာက အေရးၾကီးပါသည္။

မွ်တေသာအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါတံု႔ျပန္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

သင့္ကို အီးေမးလ္မွတဆင့္ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

• ရံုးတက္ရက္ တစ္ရက္တြင္

ဆိုက္အတြင္းအေၾကာင္းၾကားမႈမွတဆင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။

• ရံုးတက္ရက္ တစ္ရက္တြင္

Individual Redress Principle စည္းမ်ဥ္းအရ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဥပေဒကိုလိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္နိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔က သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ဤစည္းကမ္း ခ်က္အရ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အခ်က္အလက္အသံုးျပဳသူမ်ားကို စည္းၾကပ္မႈလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိရမည့္အျပင္ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ အခ်က္အလက္ေရးရာလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ႏွင့္ တရားစြဲဆို ေပးရန္ တရားရံုး သို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာနမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။

 

CAN SPAM အက္ဥပေဒ

CAN-SPAM Act ဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းသံုးအီးေမးလ္စည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပီး လုပ္ငန္းစာလႊာမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တည္ေထာင္ကာ လက္ခံရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကိုယ့္ဆီ ေပးပို႔လာသည့္အီးေမးလ္မ်ားကို တားဆီးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ခ်ိဳးေဖာက္လာမႈမ်ားကို ျပင္းထန္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးရန္ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ရွိရမည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ေအာက္ပါတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကို ရယူပါသည္-

• မွာယူမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာသစ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးပို႔ရန္၊ မွာယူမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္

• သင့္ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အပိုမ်ားကို သင့္ထံေပးပို႔ရန္

 

CANSPAM ႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို သေဘာတူပါသည္-

ေနာက္ထပ္အီးေမးလ္မ်ားမဝင္လာေစရန္ သင့္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈပယ္ဖ်က္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တု႔ိဆီ အီးေမးလ္ေပးပို႔နိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔က သက္ဆိုင္သည့္ေနရာအားလံုးမွ သင့္ကိုဖယ္ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ဤကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိပါက ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ု္ပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္နုိုင္သည္။

http://ipivi.com

 

 

 

 
ရိုးရွင္းေသာအပလီေကးရွင္း - လြယ္ကူေသာေစ်း၀ယ္မွဳ