အ​ေကာင္​့ဝင္​ရန္​

တားျမစ္ထားေသာကုန္ပစၥည္းအမည္မ်ား

1. လက္နက္မ်ား၊ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား၊စစ္ဘက္သံုးနည္းပညာမ်ား၊ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ၎တို႔အတြက္ ထုပ္ပိုးသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စက္ကိရိယာမ်ား၊ေသနတ္မ်ားႏွင့္ အမဲလိုက္ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ လူသံုးကုန္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား( အမဲလိုက္ဓားအပါအဝင္)၊ pneumatic အမဲလိုက္ေသနတ္၊ strikeballေသနတ္၊ paintball ေသနတ္၊စသည္မ်ားအျပင္ ၎တို႔အတြက္ ထုပ္ပိုးသည့္ပစၥည္းမ်ား၊လက္နက္မ်ားစုေဆာင္းမႈကိုကူးယူထားသည္မ်ား၊ ဓားမ်ား (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဓားမ်ား၊ဓားေျမွာင္မ်ား၊ရံုးသံုးဓားမ်ားမွလြဲ၍) ။

2. ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာဓာတ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဖာက္ခြဲေရးဓာတ္ပစၥည္းမ်ားမွအၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ ေဖာက္ခြဲေရးနည္းလမ္းမ်ား။

3. အဆိပ္သင့္ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား၊၎တို႔ကိုထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အသံုးျပဳမႈအတြက္ကာကြယ္ရန္သံုးသည့္ သတ္မွတ္ထားသည့္နည္းပညာစာရြက္စာတမ္းမ်ား။

4. ဒံုးပ်ံေလာင္စာအမ်ိဳးအစားအားလံုး၊၎တို႔ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္အထူးလိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ကိရိယာမ်ား၊စစ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းအတြက္ျဖစ္ေစအထူးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ႏွင့္ ၎တို႔ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္အသံုးခ်ေရးအတြက္လိုအပ္သည့္သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းပညာထုတ္ကုန္ မ်ား။

5. ဓာတ္မွန္စက္ကိရိယာမ်ား၊ေရဒီယိုသတၱိၾကြဓာတ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရဒီယိုသတၱိၾကြပစၥည္းအၾကြင္းအက်န္ မ်ား၊ ေရဒီယိုသတၱိၾကြဓာတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အိုင္ဆိုတုပ္မ်ားအသံံုးျပဳထားသည့္အသံုးအေဆာင္နွင့္ ကိရိယာမ်ား၊ ယူေရနီယမ္၊ႏွင့္ အျခားကြဲျပားေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္အသံုးအေဆာင္မ်ား။

6. သိပၸံနည္းက်သုေတသနရလဒ္မ်ားႏွင့္ဒီဇိုင္းလက္ရာမ်ား၊လက္နက္ႏွင့္စစ္ဘက္သံုးနည္းပညာဖန္တီးမႈ အတြက္အေျခခံရွာေဖြေရးေလ့လာမႈမ်ား၊လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္နည္းပညာ၊ ၎ကိုထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အသံုးခ်မႈအ တြက္သတ္မွတ္ထားေသာနည္းပညာစာရြက္စာတမ္းမ်ား။

7. မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာပစၥည္းမ်ား၊၎တို႔၏ေရွ႕ေျပးအေျခအေနမ်ား၊ အသိစိတ္ႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အဆိပ္မ်ား။

8. ညစ္ညမ္းေသာအရာမ်ား၊ မဖြယ္မရာ၊လိင္ပိုင္းအသားေပးအျပဳအမူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊လုုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း(လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးအရုပ္မ်ားအပါအဝင္)၊

9. ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ားႏွင့္ခိုးရာပါပစၥညး္မ်ား။

10. နိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာ၊တန္ဖိုးႏွင့္လုပ္ငန္းနာမည္သတင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဘဝလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိခ်ိဳးေဖာက္ထုတ္ေဖာ္ေသာအရာမ်ား၊ အစိုးရ၊ဘဏ္သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းပါဝင္ေနသည့့္အရာမ်ား။

11. အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားမပါရွိသည့္အေနအထားမ်ိဳးတြင္ လိုအပ္သည့္လက္မွတ္မ်ားမပါသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား။

12. ေငြစကၠဴအတုမ်ား။

13. လူ႔ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားႏွင့္တစ္ရွဴမ်ား သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

14. အငွားကိုယ္ဝန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ရွာေဖြ၊အပ္ႏွံျခင္း)။

15. တန္ဖိုးၾကီးသတၳဳပစၥည္းမ်ား၊ တန္ဖိုးၾကီးရွားပါးေသာေက်ာက္မ်ားပါသည့္ အၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ပင္လယ္ဖ်ံၾကီးအစြယ္၊ ဆင္စြယ္မ်ား၊ တန္ဖိုးၾကီးေက်ာက္မ်ား။

16. Spam ေပးပို႔သည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္စုမ်ား(ဥပမာ- ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ- လိပ္စာမ်ား၊ဖုန္းနံပါတ္၊ မွတ္ပံုတင္ထားေသာလိပ္စာမ်ား၊စသည္)။

17. ေဆးရြက္ၾကီး၊ေဆးရြက္ၾကီးထုတ္ကုန္မ်ား၊ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား(မီးျခစ္ႏွင့္ေဆးလိပ္ျပာခြက္မွလြဲ၍)၊ စီးကရက္စကၠဴမ်ား၊ေဆးတံ၊တမာကူ၊အီးလက္ထေရာနစ္စီးကရက္မ်ား(အပိုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္)၊၊

18. ေဆးပညာသံုးပစၥည္းမ်ား( ကုသမႈသံုးအတြင္းဝတ္ပစၥည္း၊ေဆးအာဟာရ၊စသည္တို႔အပါအဝင္)၊ ေဆးဖက္ဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ဇီဝနည္းပညာသံုးစြဲလမ္းေစေသာ့ပစၥည္းမ်ား၊ အားကစားသမားသံုး အာဟာရအမ်ိဳးအစားစံု၊ ဓာတ္ဆားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ား၊ အဆီခ်ထုတ္ကုန္မ်ား(ဂရင္းေကာ္ဖီ၊ Reishi မိႈမ်ား၊ အပင္အာဟာရလက္ဖက္ရည္၊ ဓာတ္စာအားေဆး စသည္)၊ ဗီတာမင္ေဆးမ်ား၊ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ား၊ေဆးဘက္သံုးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊မ်က္ကပ္မွန္မ်ားႏွင့္ သိမ္းဆည္းသည့္ေဆးရည္မ်ား၊ botox ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊

19. အၾကမ္းဖက္ႏွင့္တရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းေပးသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာေၾကာ္ျငာ မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္တားျမစ္ထားသည္။ ျပည့္တန္ဆာအလုပ္၊ နုိ္င္ငံေရး၊လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊က်ား/မခြဲျခားျခင္း၊ႏွင့္အျခားအရာမ်ားအရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ေစာ္ကားသည့္ေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ား(လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးအပါအဝင္)၊ႏွင့္ လိမ္လည္ျခင္းႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္ျခင္း။

20. Forex ကဲ့သို႔ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္မ်ားအပါအဝင္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

21. ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၏ဥပေဒအရ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ခြင့္တားျမစ္တားေသာ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

ဆိုက္၏စီမံသူမ်ားသည္ အသံုးျပဳခြင့္တားျမစ္ထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစာရင္းကို ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 

ရိုးရွင္းေသာအပလီေကးရွင္း - လြယ္ကူေသာေစ်း၀ယ္မွဳ