အ​ေကာင္​့ဝင္​ရန္​

အသံုးျပဳမႈစည္းကမ္းမ်ား

ipivi.com ကိုဝင္ေရာက္လိုက္ျခင္းသည္ သံုးစြဲမႈစည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲမႈစည္းကမ္းမ်ား တြင္ သင္ႏွင့္ ipivi.com ၾကား ထားရွိရမည့္သေဘာတူညီခ်က္ပါဝင္သည္။ ဤသံုးစြဲမႈစည္းကမ္းမ်ားကို သင့္ထံအသိမေပးဘဲ အခါအားေလ်ာ္စြာ အသစ္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ရနိုင္ပါသည္။ ျဖစ္လာနိုင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ဤသံုးစြဲမႈစည္းကမ္းမ်ားကို မၾကာခဏလာေရာက္ စစ္ၾကည့္ရန္မွာ သင့္တာဝန္ျဖစ္သည္။ ဤသံုးစြဲမႈစည္းကမ္းမ်ားကို အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခုျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ သင္လက္ခံေၾကာင္း သိရျပီးမွ သင့္အေနျဖင့္ ဝဘ္ဆိုက္ကိုအသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို သင့္အေနျဖင့္လက္မခံ ပါက သင့္ကို ipivi.com ဝဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳခြင့္ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္သည္။ ဤဝဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ ဝဘ္ဆိုက္၏မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမွ ပြားယူျခင္း၊ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြ်န္ုပ္တို႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရသည့္ မည္သည့္စီးပြားေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မဆို အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္းမ်ား လုပ္ခြင့္မရွိပါ။ဤဝဘ္ဆိုက္ကို သံုးစြဲမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒ မ်ား၊သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္အညီ အသံုးျပဳနုိင္သည္။ ဤဝဘ္ဆိုက္ကိုအသံုးျပဳရာတြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာစည္းကမး္ခ်က္အားလံုးကိုလိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ipivi.com ကယံုၾကည္လက္ခံသည့္ ကိစၥမ်ိဳးရွိလာပါက သင့္ကို ဤဆိုက္ သို႔မဟုတ္တျခားအလားတူဆိုက္မ်ားတြင္ ၾကိဳတင္အသိမေပးဘဲ အသံုးျပဳခြင့္တားျမစ္ရန္ ipivi.com ကဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သင္သေဘာတူရမည္။ ipivi.com အေနျဖင့္ ဝဘ္ဆိုက္၏မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို ၾကိဳတင္အသိေပး၍ သို႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ရပ္ဆိုင္းရန္၊ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္လည္း အခ်ိန္မေရြးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိနိုင္သည္။ ipivi.com ဝဘ္ဆိုက္တြင္ သင့္အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသလို ဝဘ္ဆိုက္ကို ရပ္ဆိုင္းမလား၊ သို႔မဟုတ္ သင့္၏ဝင္ေရာက္သံုးစြဲနိုင္ခြင့္ တားျမစ္ခံရမလား ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ipivi.com က သင့္ကိုအသိေပးရန္ တာဝန္မရွိေၾကာင္း သေဘာတူရမည္။ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္၊ လိုဂိုအမွတ္အသားမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ထားေသာကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအားလံုးသည္ သက္ဆိုင္ရာပိုင္ရွင္ မ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သည္။ ipivi.com တြင္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို As Is basis ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤဝဘ္ဆိုက္၏ကန္႔သတ္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆိုက္အယ္ဒီတာက လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသလို သင္ထည့္သြင္းခဲ့သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ထံအသိမေပးဘဲ ယာယီျဖစ္ေစ၊အျမဲတမ္းျဖစ္ေစ အခ်ိန္မေရြးဖယ္ရွားနိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အခ်ိန္မီျခင္းအတြက္ တာဝန္ယူျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသိမ္းဆည္းရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊အခ်က္ အလက္မ်ားတိက်မႈမရွိျခင္း၊ အခ်က္အလက္ေပးပို႔မႈမမွန္ကန္ျခင္းတို႔အတြက္ ဆိုက္အယ္ဒီတာတြက္ တာဝန္မရွိပါ။ ipivi.com သည္ သံုးစြဲသူမ်ားကို အသစ္လြင္ဆံုးႏွင့္အတိက်ဆံုး သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားေပးနုိင္ရန္ အျမဲၾကိဳးပမ္းေနမည္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပိုင္ရွင္/မ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳကြန္ရက္/မ်ားက အျမဲမျပတ္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ေနမည္ျဖစ္ျပီး ေျပာင္းလဲျခင္းလည္းရွိလာနိုင္သည္။ ipivi.comအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူကို ရရွိနုိင္ေသာကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း အေကာင္းဆံုးႏွင့္ တိက်မွန္ကန္ဆံုးေဖာ္ျပသြားရန္ၾကိဳးပမ္းေနပါသည္။

ipivi.com ကေဖာ္ျပေသာ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္ရာအခ်က္အားလံုးကို ကုန္ပစၥည္း၏ဝဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ တျခားအြန္လိုင္းအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပမီဒီယာမ်ားထံမွ တိုက္ရိုက္ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ipivi.com က ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အတိက်ဆံုး ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ အျမဲၾကိဳးပမ္းေနမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ျပဳလုပ္လာေသာ မမွန္ကန္သည့္ ေစ်းကြက္ေရးရာေျပာဆိုခ်က္မ်ား၊ အမွားအယြင္းမ်ားကို ipivi.com က တာဝန္မယူပါ။

ipivi.com သည္ စားသံုးသူမ်ားကို တတိယပုဂၢိဳလ္ဝဘ္ဆိုက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ipivi.com သည္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ တတိယပုဂၢိဳလ္ဝဘ္ဆိုက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အတြက္ သင့္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ၎ဆိုက္၏ျပဳမူအသံုးျပဳပံု သို႔မဟုတ္ ၎ဆိုက္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားထံမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္တျခားအရာမ်ား အတြက္ ipivi.com တြင္တာဝန္မရွိပါ။

ipivi.com ကခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည့္ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္သည့္အခါ သင္သည္ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ႏွင့္လံုျခံဳေရးမူဝါဒျဖင့္လည္ပတ္ေနသည့္ တတိယပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊သံုးစြဲမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္းကို သတိရပါ။ တတိယပုဂၢိဳလ္ဝဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရယူရန္ေရြးခ်ယ္သည္အခါ တတိယာပုဂၢိဳလ္ထံမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၎၏ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မူဝါဒအရ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယပုဂၢိဳလ္ဆိုက္သည္ cookies ႏွင့္ clear gifs မ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒရွိပါလိမ့္မည္။ ၎တို႔က သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိခံရျခင္း၊ ဆံုးရံႈးမႈ၊ ခိုးယူခံရျခင္း ႏွင့္ တလြဲအသံုးခ်ခံရျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ipivi.com သည္ ထိုဝဘ္ဆိုက္မ်ားမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္မရွိပါ။

ထိုဝဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္မီ ၎တို႔၏ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈမူဝါဒမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ နားလည္ေအာင္ဖတ္ရႈပါ။ တတိယပုဂၢိဳလ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ားစြာက ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ အခမဲ့စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ေပးထားတတ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေရရွည္မွာယူေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၊ သံုးစြဲသူဘက္မွ အတိအက်မပယ္ဖ်က္လွ်င္ အခေၾကးေငြေပးရျခင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါဝင္တတ္တာေၾကာင့္ ထိုပါတနာဝဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ထံုးႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေသခ်ာ ဖတ္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည့္ တျခားဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့သူတိုင္း၏ ကို္ယ္ေရးလံုျခံဳမႈမူဝါဒမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

သက္တမ္းႏွင့္ရပ္စဲျခင္း

ဤသံုးစြဲမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ဝဘ္ဆိုက္ကုိအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္သေဘာေဆာင္သည့္သင့္ရဲ႕လက္ခံမႈကို အေပၚသက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဤအပိုင္းက႑ႏွင့္အညီ ရပ္စဲျခင္းမျပဳမီအထိ ဆက္လက္အက်ံဳးဝင္သည္။ ipivi.com သည္ သင့္ကို အခ်ိန္မေရြး ပတ္သက္မႈရပ္စဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤသံုးစြဲမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအဆံုးသတ္ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုသို႔ရပ္စဲရမည့္အခ်ိန္ကိုဆက္လက္ေက်ာ္လြန္ရန္ရည္ရြယ္သည့္မည္သည့္မွာၾကားခ်က္ အမိန္႔တြင္မဆို သင္၏လုပ္ေဆာင္ရမည့္ဝတၱရားမ်ားသို႔မဟုတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုရပ္စဲရန္လိုအပ္သည့္အတိုင္း အတာမွလြဲ၍ သင့္အေနျဖင့္ ipivi.comဝဘ္ဆိုက္ကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရမည္။ စုေဆာင္းမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရအေရးယူမႈမ်ားရွိလာသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေရွ႕ေနအက်ိဳးေဆာင္ခအပါအဝင္ ကုန္က်လာမည့္စရိတ္မ်ား၊အခေၾကးေငြမ်ားကို ipivi.com ထံ အားလံုးေပးေခ်ရန္ သင္သေဘာတူရမည္။

နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး

ipivi.com ဝဘ္ဆိုက္သို႔မဟုတ္ ipivi.com ဝဘ္ဆိုက္၊ တြဲဖက္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ စီးပြားဖက္မ်ားမွတဆင့္ ဝယ္ယူရရွိခဲ့ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ေပါ့ဆသည့္လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ တမင္ရည္ရြယ္၍အမွားလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဤသံုးစြဲမႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ ipivi.com ဝဘ္ဆိုက္မွ ဝယ္ယူခဲ့ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ipivi.com ဝဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္၏ပိုင္ဆုိင္မႈလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း တို႔မွျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊တာဝန္ရွိမႈမ်ား၊ႏွင့္အခေၾကးေငြကုန္က်စရိတ္မ်ား( ထိုက္သင့္သည့္ ေရွ႕ေနစရိတ္၊ တရားရံုးစရိတ္၊ႏွင့္ အမႈႏွင့္အျခားစီရင္မႈစရိတ္မ်ားအပါအဝင္) အားလံုးကို ipivi.com အား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ၊ကာကြယ္ေပးရန္၊အာမခံေပးရန္ သင့္အေနျဖင့္ သေဘာတူရမည္။

ဤဝဘ္ဆိုက္ကို သင္အသံုးျပဳျခင္းသည္ ကိုယ့္ဆႏၵအေလ်ာက္သာျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဝဘ္ဆိုက္တြင္ရရွိနုိင္ သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းသည္ As Is ႏွင့္ As Available basis အရ ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ipivi.com ဝဘ္ဆိုက္သည္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု၊ေခါင္းစဥ္တစ္ခု၊ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိျခင္းတို႔အတြက္ ကိုက္ညီျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္နိုင့္ခြင့္ဆိုင္ရာသြယ္ဝိုက္ေသာအာမခံမ်ား၊အပါအဝင္ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ ေပၚတင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အာမခံအမ်ိဳးအစားကိုမဆို လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာေျပာထားပါသည္။ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဝဘ္ဆိုက္က သင့္ကို As Is ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္အတြက္ ဝဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳရင္း သင္တင္သြင္းလိုက္သည့္ သင့္၏အဆက္အသြယ္မ်ား၊တျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို တတိယပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ သင့္ထံ ေပးပို႔ရန္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ipivi.com ကတာဝန္ယူရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သင့္အေနျဖင့္ သေဘာတူရမည္။ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဝဘ္ဆိုက္က သင့္ကို As Available ေထာက္ပံ့ထားသည့္အတြက္ ipivi.com ဝဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ ipivi.com ဝဘ္ဆိုက္၏မည္သည့္အပိုင္းကိုမဆို သို႔မဟုတ္ ဝဘ္ဆိုက္သို႔သင္ဝင္ေရာက္ နိုင္ခြင့္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆက္ျဖတ္ျခင္းတို႔အတြက္ တတိယပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ သင့္ထံ ipivi.com က တာဝန္ယူေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သင့္အေနျဖင့္သေဘာတူရမည္။

ရိုးရွင္းေသာအပလီေကးရွင္း - လြယ္ကူေသာေစ်း၀ယ္မွဳ